Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza

Sanktuarium bł. ks. Władyłsawa Findysza

Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza

Znaleziony obraz

Błogosławiony Ks.Władysław Findysz

 

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Ks. Władysława Findysza


Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś

Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej

prośby …............ i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca. Amen.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

                    Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu,

                    Za Władysława, sługę wiernego,

                    Za to, że dajesz swojej owczarni

                    Świętych kapłanów, według Serca Twego.

               1. Wybrałeś, Jezu, uczniów dwunastu,

                    Aby głosili Twoje Królestwo,

                    I Słowem, Chlebem lud Twój karmili,

                    Lud Twój pielgrzymi.

               2. Nasz ksiądz Władysław błogosławiony

                   Wziął nasze krzyże na swe ramiona,

                   A nas osłaniał swoim cierpieniem

                   Przed zniewoleniem.

              3. Niech po nim przyjdą święci kapłani,

                  Świadkowie Boga, obrońcy wiary;

                  Mocni miłością Bożego Serca,

                  wierni do końca

     Kaplica bł. ks. Władysława Findysza      Kaplica bł. ks. Władysława Findysza        

1. Głos Twój dzieciom niósł,

Prawdę, którą głosił Pan,

Parafianom słowa Twe

wskazywały życia sens.


Ref: Nowego Żmigrodu Pasterzu,

  Ojcze i dusz przewodniku.

Błogosławiony Władysławie,

Prowadż nas do Pana  x 2


2. Sakramentów Bożych moc

niosłeś wiernym Twym

Przez kapłańskie dłonie

rospalałeś w sercach żar.


Ref...


3. Życiem swoim Pana czcisz 

Ludziom Boga dajesz też.

A męczeństwem głosisz nam,

że pasterzem jest nam Pan.


Ref...

 

Słowa"  ks. Witold Pazdan

Muzyka: Sylwia Łącka

            Matka Boska

                                                 Kaplica bł. ks. Władysława Findysza

 

Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym k. Krosna na Podkarpaciu. Po ukończeniu szkoły podstawowej prowadzonej w rodzinnej miejscowości przez siostry felicjanki kontynuował naukę w gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie. Po zdaniu matury w 1927 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie funkcję rektora pełnił w tym czasie ks. Jan Balicki, beatyfikowany w 2002 r. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 r. Pracował jako wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie i Jaśle. W 1941 r. został administratorem, a w sierpniu 1942 r. proboszczem parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie k. Jasła (ówczesna diecezja przemyska).

W czasie II wojny światowej nie tylko ofiarnie i gorliwie pełnił posługę duszpasterską, ale również organizował pomoc materialną dla potrzebujących oraz utrzymywał listowny kontakt z parafianami wywiezionymi do pracy przymusowej do Niemiec. W 1944 r. przez okolice Jasła przeszedł front wojenny. Nowy Żmigród, tak jak i okoliczne miejscowości, został prawie doszczętnie zniszczony, a ludność wysiedlona. Wśród przymusowo wysiedlonych znalazł się również proboszcz, ks. Findysz, który powrócił do parafii w styczniu 1945 r. Po powrocie rozpoczął organizowanie pomocy materialnej dla poszkodowanych i odbudowy miasteczka oraz katolickich pogrzebów dla ofiar wojny. Pomocą obejmował wszystkich mieszkańców, bez względu na narodowość i wyznanie, dzięki czemu wiele rodzin łemkowskich uniknęło wysiedlenia w ramach tzw. akcji „Wisła”. Na gorliwą działalność duszpasterską mającą na celu odbudowę nie tylko materialnych zniszczeń po wojnie, ale przede wszystkim odnowienie wiary, praktyk religijnych oraz życia moralnego i sakramentalnego, komunistyczne władze odpowiedziały prześladowaniami. Od 1946 r. Urząd Bezpieczeństwa inwigilował ks. Findysza. W 1952 r. został zawieszony przez władze szkolne w obowiązkach katechety w miejscowym liceum. Władze powiatowe w Jaśle odmawiały ks. Findyszowi pozwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej uniemożliwiając mu sprawowanie posługi duszpasterskiej w znacznej części parafii.

W latach Soboru Watykańskiego II ks. Findysz aktywnie włączył się w dzieło „Soborowego czynu dobroci”, zainicjowanego przez polski episkopat, mającego na celu pogłębienie wiary oraz duchowe wsparcie dzieła soborowego. W tym czasie 56-letni proboszcz żmigrodzki mocno podupadł na zdrowiu. We wrześniu 1963 r. przeszedł operację usunięcia tarczycy i czekał na kolejną operację nowotworu przełyku, zaplanowaną na grudzień tego roku. W czasie rekonwalescencji ks. Findysz powrócił do Nowego Żmigrodu i kontynuował dzieło duchowej odnowy w parafii. Do swoich parafian skierował ponad sto listów – apeli, w których zachęcał do odnowienia życia religijnego: uczęszczania do kościoła, życia sakramentalnego, zerwania z pijaństwem oraz zaprzestania waśni rodzinnych i sąsiedzkich. Listy adresował także do osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Proboszcz przypominał im o potrzebie pojednania się z Bogiem i uregulowania swojej sytuacji z Kościołem, oferując pomoc w zawarciu sakramentu małżeństwa. Niektórzy adresaci poczuli się dotknięci apelem proboszcza i złożyli skargędo władz komunistycznych, użalając się, iż część parafian zmusza on do praktyk religijnych, innym zaś ich odmawia. 25 listopada 1963 r. ks. Findysz po przesłuchaniu w rzeszowskiej prokuraturze został aresztowany. W tym samym czasie w jego mieszkaniu funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa dokonali rewizji. W czasie pokazowego procesu, który odbył się w dniach 16-17 grudnia 1963 r. w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie zarzucono mu zmuszanie obywateli do praktyk i obrzędów religijnych, czym rzekomo złamał art. 3. Dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania z dn. 5 sierpnia 1949 r. Proboszcz z Nowego Żmigrodu został skazany na karę dwóch i pół roku więzienia. Proces został opisany na łamach ogólnopolskiej prasy, które zniesławiały osobę skazanego.

Ks. Findysz dwa pierwsze miesiące kary pozbawienia wolności odbył w więzieniu na zamku w Rzeszowie, a w styczniu 1964 r. został przeniesiony do więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. W obronie uwięzionego kapłana, wymagającego natychmiastowego leczenia, interweniowały władze diecezji przemyskiej i adwokat. Zarówno prokuratura jak i sąd, celowo opóźniając procedury odwoławcze oraz powołując się na fikcyjne przeszkody, odrzucały kolejne zażalenia, odmawiały pozwolenia na właściwe leczenie i przeprowadzenie wcześniej zaplanowanej operacji nowotworu. Wskutek tego, a także za sprawą znęcania się fizycznego i psychicznego, stan zdrowia więźnia gwałtownie się pogarszał. W stanie skrajnego wycieńczenia 29 lutego 1964 r. został warunkowo zwolniony z więzienia i powrócił do Nowego Żmigrodu. Zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia. Jego pogrzeb stał się wielką publiczną manifestacją wiary i sprzeciwu wobec działań władz komunistycznych. Na grobie swojego proboszcza parafianie, którzy od początku widzieli w nim prawdziwego męczennika za wiarę, umieścili motyw Jezusa Dobrego Pasterza, który gotów jest oddać życie za powierzone mu owce.

Na prośbę mieszkańców, kapłanów i instytucji regionu, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, bp Kazimierz Górny, 27 czerwca 2000 r. rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. 20 grudnia 2004 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, na polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II, który zatwierdził jej ustalenia, wydała dekret o męczeństwie Sługi Bożego: „Ks. Władysław Findysz, umocniony łaską Bożą, odważnie zniósł zadane mu liczne prześladowania i cierpienia. Będąc świadomym grożących mu niebezpieczeństw, nie uchylił się od obowiązków kapłańskich i nie szczędząc własnych sił okazał wielką troskę o dobro duchowe powierzonych mu wiernych. Z wielkim męstwem zniósł prześladowania władz komunistycznych a cierpienia, których doznał w więzieniu, doprowadziły do jego śmierci. Naśladując przykład Boskiego Zbawiciela przebaczył swoim prześladowcom i modlił się o ich nawrócenie.” (fragment z dekretu). Stwierdzono, że ks. Findysz poniósł śmierć z powodu cierpień zadanych mu w więzieniu in odium fidei, tzn. z motywu nienawiści do wiary, a także potwierdzono fakt jego męczeństwa.

Sprawa ks. Władysława Findysza jest pierwszym zakończonym procesem beatyfikacyjnym przeprowadzonym przez powstałą w 1992 r. diecezję rzeszowską, a także pierwszym stwierdzonym oficjalnie przez Kościół męczeństwem ofiary systemu komunistycznego w Polsce.

Artykuł zaczerpinięty z: www.vatican.va

                          Tablica      Relikwiarz

                                                                                Tablica                                                                                              Relikwiarz

 

                        Sarkofag                    Witraż

                                               Sarkofag                                                                             Witraż

 

                      Dom rodzinny bł. ks. Władysława Findysza  Kapliczka bł. ks Władysałwa Findysza w Krościenku Wyżnym

                                          Dom rodzinny bł. ks. Władysława Findysza w Krościenku Niżnym                                                                                              Kapliczka bł. ks Władysława Findysza obok domu rodzinnego w Krościenku Niżnym

 

 

 

Nowenna do Bł.Ks.Władysława Findysza  23 dnia każdego miesiąca o godz.16,00

                                                                                                                                  Zapraszamy

 

 


 

 

Betyfikacja Warszawa 2005

Beatyfikacja Warszawa 2005Beatyfikacja Warszawa 2005Beatyfikacja Warszawa 2005

Beatyfikacja Warszawa 2005  Beatyfikacja Warszawa 2005

 

Dziękczynienie za beatyfikację Nowy Żmigród 2005

 

Dziękczynienie Nowy Żmigród  Bł. ks. Władysław Findysz Dziękczynienie Nowy Żmigród

NASZA ŚWIĄTYNIA

 

 

Kościół  Ołtarz główny  Ołtarz główny  Krzyż  Biczowanie  Przemienienie na Górze Tabor  Ołtarz boczny  Ołtarz boczny  Św. Jan z Dukli  Pan Jezus z apostołami  Organy

 

     

                                                                             

                                                           

                                                                      

                                                           

Napisane przez Administrator, dnia 2011-09-12 o godzinie 15:39:53