2020
Liczba odwiedzin od 23.03.2020Darmowy licznik odwiedzin

 

 

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

APEL  

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich  Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy,  pamięci i modlitwy za zmarłych. 

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania  o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków  nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka  miłość nie kończy się razem ze śmiercią.  

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii  i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych  rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające  1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.  

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły  nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją  pamięć poprzez wierną modlitwę. 

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami  sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu  diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we  Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać  również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji,  zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze  wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia  i telewizji. 

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za  wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny. 

Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów  

Europy (CCEE)


 

 

 

Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych

 

I. Ujednolicanie zatwierdzonych wariantów

1.      Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

2.      Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3.      Królowo nieba (Regina caeli)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

4.      Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

5.      Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

6.      Witaj, Królowo

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

II. Inne ujednolicenia i korekty

7.      Tytuł dotychczasowej Litanii do Wszystkich Świętych

Dotychczasowa nazwa "Litania do Wszystkich Świętych" nosi nazwę "Litania do Świętych" (zgodnie z tytułem łacińskim "Litaniae Sanctorum"). Taką pisownię stosuje się już w nowych wydaniach tej modlitwy. Pozostałe wydania będą ujednolicane zgodnie z nowym tytułem.

8.      Tytuł litanii w obrzędzie koronacji wizerunku NMP

Przyjmuje się ujednolicony tytuł "Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny".

9.      Formuła wstępna w litaniach

We wszystkich litaniach (oprócz Litanii do Świętych) przyjmuje się standardowe brzmienie i pisownię formuły wstępnej (Kyrie eleison) oraz pisownię małą literą słowa "wszystkich" w wyrażeniu "wszystkich Świętych" (np. "Jezu, korono wszystkich Świętych" lub "Królowo wszystkich Świętych"). Ujednolicona formuła wstępna do zatwierdzonych litanii ma odtąd następującą pisownię i brzmienie:

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Uwaga: w Litanii do Świętych stosuje się nadal przyjętą w księgach formę polską "Panie, zmiłuj się nad nami...".

10. Wezwanie "Módlmy się" przed oracją w litaniach

We wszystkich zatwierdzonych litaniach przed oracją końcową stosuje się wezwanie "Módlmy się".

Objaśnienie: obecnie brakuje tego wezwania w zatwierdzonej Litanii do Najśw. Imienia Jezus oraz Litanii z obrzędu koronacji wizerunków NMP. Odtąd obowiązuje stosowanie wezwania "Módlmy się".

11. Dodatkowa oracja w modlitwie "Anioł Pański"

Odnośnie do modlitwy końcowej, to oprócz obecnie istniejącej w Wykazie odpustów można zamiennie stosować orację z uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z zapisem adhortacji Marialis cultus św. Pawła VI (num. 41 przypis 109):

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się doksologię "Chwała Ojcu..." oraz "Wieczny odpoczynek", to formułę za zmarłych należy poprzedzić specjalną formułą oddzielającą, np. "Módlmy się za zmarłych." albo "Za zmarłych". Odnośnie do doksologii "Chwała Ojcu", nie ma normy dotyczącej jej powtarzania, pozostawia się to prywatnej pobożności.

12. Korekta formuły "Wieczny odpoczynek"

Obecnie zatwierdzona formuła z Wykazu odpustów zostaje zmieniona na następującą formułę ujednoliconą z racji duszpasterskich. W formule tej można stosować odmianę wyrazów odnoszących się do wielu lub jednego zmarłego / jednej zmarłej.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

13. Skróty stosowane w modlitwach

W tekstach wyróżnia się skrótami podział na części prowadzącego, kantorów i pozostałych obecnych. Ustala się następujący ujednolicony porządek skrótów:

P. / W. = prowadzący (przewodniczący)/ wszyscy

K. / W. = kantor / wszyscy (skrót stosowany standardowo w Liturgii Godzin)

14. Akt strzelisty "O mój Jezu"

Przyjmuje się ujednoliconą formułę aktu strzelistego z Fatimy, stosowaną w Różańcu NMP. Formuła ujednolicona dla pożytku wiernych brzmi:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

15. Koronka do Miłosierdzia Bożego

Przyjmuje się ujednolicone brzmienie tekstów z Koronki do Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w oficjalnych modlitewnikach "Jezu, ufam Tobie" (imprimatur w 1993) oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie. Rozważania i modlitwy do Miłosierdzia Bożego” (imprimatur 2014):

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
  • Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

W wersecie "Miej miłosierdzie dla nas i całego świata" (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie "świata całego".

W modlitwie "O Krwi i Wodo...", pochodzącej z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz 84, 187, 309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także przed lub po Koronce do Bożego Miłosierdzia, przyjmuje się jako obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych ("wypłynęła" zamiast "wytrysnęła", por. J 19, 34), zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku "Jezu, ufam Tobie" i w takiej formie używane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w wyrażeniu "Krwi i Wodo" (ze względu na kult do Krwi Chrystusa oraz na majuskułę w słowie "Tobie"):

  • O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

16. uzupełnienie formuł końcowych Litanii loretańskiej "ad libitum"

W Litanii Loretańskiej przyjmuje się możliwość używania tradycyjnych formuł końcowych dostosowanych do okresu liturgicznego, na podstawie zatwierdzonego przez Kongregację Kultu Bożego w 1963 r. tekstu z "Collectio Rituum" oraz Wykazu odpustów. Oprócz aktualnie używanego wersetu "Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko..." i modlitwy "Wszechmogący Boże" (lub "Łaskę Twoją") można stosować w modlitwie także poniższe warianty (dostosowane do brzmienia aktualnego Mszału):

W okresie Adwentu

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

W okresie Narodzenia Pańskiego

P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

 

W Okresie Wielkanocy

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

17. Dodatek: "Modlitwa Anioła"

Przyjmuje się ujednoliconą formułę tzw. "Modlitwy  Anioła", zgodnie z wersją używaną przez Sekretariat Fatimski:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

18. Dodatek 2: Modlitwa "Aniele Boży"

Przyjmuje się ujednoliconą formułę modlitwy "Aniele Boży", zgodnie z wersją obecną w polskim wydaniu Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

19. Norma dotycząca łamania tekstu

Księgi liturgiczne i modlitewniki podają różne formy łamania tekstu modlitw. Łamanie tekstu i układ linii nie należą do elementów istotnych, dlatego wydawcy mogą je stosować zgodnie z potrzebą, np. w wielu liniach dla łatwiejszej recytacji lub w tekście ciągłym dla zaoszczędzenia miejsca w druku.

 


 

INTENCJE MODLITEWWNE OJCA ŚWIĘTEGO
POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY
NA ROK 2020

 

 Październik

Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli
włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
Listopad

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w
służbie ludzkiego istnienia
Grudzień

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i
przez życie modlitwy

 Watykan

Papież FRANCISZEK

 

 

Nowa warstwa...
Nowa warstwa...
Nowa warstwa...
Napisane przez Administrator50, dnia 2019-01-27 o godzinie 20:27:46
1 2