logoparafia

Statut Sanktuarium

STATUT

Sanktuarium Błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika

w NOWYM ŻMIGRODZIE

I. ZASADY OGÓLNE

1. Sanktuarium Błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika w Nowym Żmigrodzie, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym, zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego dekretem z dnia 23.08.2011 r. (1.dz. 1302/2011), zgodnie z przepisami kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Sanktuarium bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika jest miejscem kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz wysiłku ewangelizacyjnego, ekumenicznego i społecznego.

4. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie.

5. Sanktuarium szerzy kult bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, we współpracy z innymi parafiami i organizacjami, działającymi na terenie diecezji.

6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest kapłanom Diecezji Rzeszowskiej. Każdorazowy proboszcz parafii jest także kustoszem sanktuarium, chyba że Biskup Rzeszowski zarządzi inaczej.

7. kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy ścisłym wsparciu ze strony innych kapłanów pracujący w Sanktuarium oraz we współpracy z duchownymi w dekanacie i przybywającymi wraz z grupami pielgrzymów.

8. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają w sposób szczególny: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Bractwa różańcowe i inne grupy parafialne, każde zgodnie z własnymi statutami.

II. CELEBRACJE

9. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.

10. „Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny ze wspomnienia bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, z dnia 23 sierpnia.

11. Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy upoważnienia Biskupa Rzeszowskiego, są upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398).

12. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca św. Oraz odmówienie w Sanktuarium „Wierzą” i „Ojcze nasz”). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie wybranym przez siebie dniu. Do kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania o możliwości i warunkach zyskania odpustu.

13. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.

14. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Sanktuarium winno także propagować i popierać kult Najświętszego Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny.

15. W Sanktuarium szczególnie doniośle obchodzi się uroczystość Patrona, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, jej przygotowanie i oktawę.

16. W sanktuarium odbywają się także inne nabożeństwa:

- cotygodniowy różaniec;

- nowenna do Matki Bożej z modlitwami wstawienniczymi przez pośrednictwo bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika;

- comiesięczne uroczyste nabożeństwo ku czci bł. Władysława;

- adoracje i nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego za pośrednictwem bł. Władysława Findysza.

III. EWANGELIZACJA

17. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium duszpasterze w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.

18. Szczególna troską w Sanktuarium otacza się głoszenie Słowa Bożego.

19. Sanktuarium popularyzuje przesłanie życia bł. Władysława Findysza oraz jego związek z dziejami Polski i Podkarpacia. W tej działalności, zwłaszcza w aspekcie intelektualno – teologicznym, Sanktuarium podejmuje współpracę z Instytutem Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie, zgodnie z jego statutami i innymi uczelniami katolickimi.

20. Sanktuarium jest otwarte na wielkości i różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń, będących przejawem żywotności laikatu.

21. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika. Sanktuarium może podejmować także własne inicjatywy wydawnicze.

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

22. Funkcja Sanktuarium wyraża siew działalności charytatywnej między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną we współpracy z Caritas i jej agendami.

23. Przy Sanktuarium mogą powstać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym przez kompetentną władze kościelną.

24. Miłość miłosierną praktykuje się także w Sanktuarium przez udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym i stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków do godziwego odpoczynku.

25. Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów chorych, starszych i niepełnosprawnych. We współpracy z właściwymi stowarzyszeniami stara się zapewnić im odpowiednią opiekę i transport.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

26. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne.

27. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną przy sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem liturgicznym.

VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE

28. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzenia w Sanktuarium. Oprócz kroniki w Sanktuarium jest prowadzona księga łask, w której zapisywane są relacje o nadzwyczajnych łaskach, które otrzymali wierni za pośrednictwem błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika. Łaski o wyjątkowym charakterze będą w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane.

29. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.

30. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika. Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane w księdze łask przechowywanej w Sanktuarium.

31. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.

32. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium. W czasie Mszy świętej odprawianej przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.

33. Ofiary przekazywane na rzecz Sanktuarium mogą być przeznaczone wyłącznie na rozwój kultu bł. Władysława Findysza i dzieła duszpasterskie i charytatywne prowadzone przy Sanktuarium.

34. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Biskupa Rzeszowskiego.

Niniejszy statut został zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego dnia 23.08.2011 r., we wspomnienie bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika.

Podpisano
Biskup Rzeszowski
Kazimierz Górny