logoparafia

Dekret erygowania Sanktuarium

DEKRET

erygowania Sanktuarium

Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika

w Nowym Żmigrodzie

Ziemia Żmigrodzka w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej, dotknięta wieloma cierpieniami i ofiarami, została ubogacona przez Boga dobroczynną posługą duszpasterską i świadectwem chrześcijańskiego życia aż do męczeństwa przez ks. Władysława Findysza, proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Kult kapłana i męczennika, trwający nieprzerwanie od jego śmierci, został potwierdzony jego beatyfikacją dnia 19 czerwca 2005 r. Kościół parafialny w Nowym Żmigrodzie, gdzie dziś spoczywają jego relikwie jest od tego czasu miejscem licznym pielgrzymek wiernych.

W związku z powyższym, niniejszym Dekretem, dla dobra duchowego wiernych, na podstawie Kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie Sanktuarium diecezjalne bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika.

Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania  odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzą to święte miejsce i odmówią pobożne Ojcze nasz i Wierzę w boga: w uroczystość tytułu, raz w roku, w dzień wybraniany przez wiernego, ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo (zob. „Enchiridion indulgentiarum” § 33, n. 4).

Niech wierni przybywający do tego Sanktuarium, w którym tak wiele osób doświadczyło wstawiennictwa bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wypraszają przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla Ojca Świętego i całego Kościoła. W sposób szczególny zachęcam do modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących, aby znaleźli pocieszenie w strapieniach.

Niech Sanktuarium staje się miejscem modlitwy dla wiernych różnych grup wiekowych, w którym wszyscy będą uczyć się, na wzór i podobieństwo bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wprowadzać w życie najważniejsze przykazanie – przykazanie miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego. Niech na ufnej modlitwie różańcowej znajdują siłę i odwagę do owocnego wsłuchiwania się w słowo Boże i Jego realizację w codziennym życiu.

Niech Sanktuarium będzie miejscem nieustannego wołania o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji i dla całego Kościoła powszechnego.

Opiekę duszpasterską nad Sanktuarium powierzam kapłanom diecezjalnym. Kustoszem Sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz Parafii w Nowym Żmigrodzie.

Kustoszowi Sanktuarium zlecam troskę o ustawiczny jego rozwój. Niech dba, aby wszystkim pielgrzymom przybywającym do relikwii bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, zapewnić obfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie słowa Bożego i odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowanie Eucharystii i udzielanie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej (kan. 1234 § 1 KPK).

W wypełnianiu swoich obowiązków Ksiądz Kustosz powinien kierować się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 1230-1234) i I Synodu Diecezji Rzeszowskiej.

Kapłani spowiadający w sanktuarium otrzymują upoważnienie do rozgrzeszenia z ekskomuniki latae sententiae (kan. 1398 KPK).

Sanktuarium będzie spełniać swoje zadania i cele w oparciu o przepisy zawarte w Statucie zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego. (kan. 1232 KPK).

Ufam, iż Sanktuarium to będzie promieniować jeszcze bardziej pogłębioną duchowością oraz posługą ubogim i potrzebującym.

Wszystkim duszpasterzom oraz wiernym korzystającym z posługi Sanktuarium z serca błogosławię

Biskup Rzeszowski

Kazimierz Górny